قیمت روز زعفران

قیمت روز زعفران
۵ (۱۰۰%) ۳ votes

قیمت روز زعفران بر مبنای بازار فیزیکی

قیمت روز انواع زعفران
یک کیلو ....... میلیون تومان
پوشال معمولی کهنه 4800 تا 4900
پوشال معمولی نو 4900 تا 5000
معمولی قلم دار نو 5000 تا 5200
شبه نگین نو 5200 تا 5500
نگین نو 5500 تا 5800
نگین سوپر نو 5800 تا 6300
ریشه سفید 600 تا 700
پرچم 100 تا 150
جدول قیمت گذاری وجود ندارد. لطفا شما کدکوتاه را چک کنید
امروز پنجشنبه 30 فروردین 1397
یک کیلو.......... میلیون تومان
پوشال معمولی کهنه 4.000 تا 4.200
پوشال معمولی نو     4.200 تا 4.300
معمولی قلم دار نو    4.300 تا 4.500
شبه نگین نو           4.600 تا 4.900
نگین نو                5.000 تا 5.200
نگین سوپر نو        5.300 تا 5.600
ریشه سفید            0.600 تا 0.650
پرچم                    0.100 تا 0.130
قیمت روز انواع زعفران
یک کیلو ....... میلیون تومان
پوشال معمولی کهنه 4800 تا 4900
پوشال معمولی نو 4900 تا 5000
معمولی قلم دار نو 5000 تا 5200
شبه نگین نو 5200 تا 5500
نگین نو 5500 تا 5800
نگین سوپر نو 5800 تا 6300
ریشه سفید 600 تا 700
پرچم 100 تا 150