افزایش عملکرد کشت زعفران و مقابله با خشکسالی

افزایش عملکرد کشت زعفران و مقابله با خشکسالی
افزایش عملکرد کشت زعفران و مقابله با خشکسالی
۵ (۱۰۰%) ۳ votes

افزایش عملکرد کشت زعفران و مقابله با خشکسالی

 • سطح کشت محصول را به علت کم آبی توسعه ندهید ، بلکه عملکرد در واحد سطح را بالا ببرید.
 • بجای استفاده از کودهای شیمیایی از کودهای حیوانی استفاده کنید. میتوانید در نوبت هاییکبار در سال اول کشت، یکبار در سال سوم و دو سال در میان از ۱۰۰ کیلوگرم از کود اوره استفاده کنید.هیچگاه از کود اوره بیشتر از ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار استفاده نکنید.
 • زمان کاشت را به خرداد تغییر دهید. فاصله زمانی کندن پیاز از مزرعه قبلی و بردن به مزرعه جدید را کم کنید.
 • پیازهای بیشتر از ۸ گرم بکارید و نه کمتر از آن.
 • پیاز ها را با محلول های قارچ کش و یا کنه کش ضد عفونی کنید.
 • کشت تسبیحی انجام دهیدو پیاز هارا به فاصله ۵۵ تا ۷ سانتی متر از یکدیگر بکارید.
 • اول مهر ماه بهترین زمان آبیاری در مناطق سردسیر می باشد، در مناطق گرمسیر اواخر مهرماه می باشد.
 • بهترین زمان کوددهی قبل از زاج آب و فقط یکبار می باشد.
 • در پایان بهمن حتما یکبار از محلول پاشی استفاده کنید.
 • در زمین های کوچک تر، از عملیات دستی برای سله شکنی و وجین، و آبیاری کرتی استفاده کنید.
 • قبل از ریز شدن پیاز ها زمین را عوض کنید و دورخ بهره برداری را از ۸ سال به ۴ سال کمتر کنید.

افزایش عملکرد کشت زعفران و مقابله با خشکسالی


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


کشت زعفران افزایش محصول زعفران راههای افزایش محصول زعفران قیمت زعفران قیمت زعفران قائنات قیمت زعفران گرمی نرخ زعفران نرخ زعفران مشهد نرخ زعفران بروز خرید زعفران خرید زعفران کیلویی خرید زعفران اینترنتی زعفران نورهان زعفران نورهان استان خراسان رضوی، مشهد


افزایش عملکرد کشت زعفران و مقابله با خشکسالی
5 (100%) 3 votes