قیمت زعفران امروز

قیمت زعفران امروزprice-saffron-29  فیمت زعفران امروز پنج شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۹   قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ پوشال معمولی ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ پوشال قلمدار ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ شبه نگین ۹۳۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران امروز
4 (80%) 6 votes

نزخ زعفران

نرخ زعفران Saffron Rate   نرخ زعفران زعفران سحر خیر و زعفران شهری است قیمت زعفران و زعفران در بازار بود  و زعفران کیلویی  چندشد

ادامه مطلب
نزخ زعفران
Rate this post

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروز چهار شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۸ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ پوشال معمولی ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ پوشال قلمدار ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ شبه نگین ۹۳۰۰ ۹۸۰۰ ۹۳۰۰ ۹۸۰۰ نگین […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
3.6 (72.5%) 8 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروز سه شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۷ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ پوشال معمولی ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ پوشال قلمدار ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ شبه نگین ۹۳۰۰ ۹۸۰۰ ۹۳۰۰ ۹۸۰۰ نگین […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4.4 (87.62%) 21 votes

نرخ زعفران امروز

نرخ زعفران امروز Saffron Rate زعفران کیلویی خرید زعفران و قیمت زعفران و زعفران مثقالی خرید زعفران عمده

ادامه مطلب
نرخ زعفران امروز
4.3 (86.67%) 3 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروز دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ پوشال معمولی ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ پوشال قلمدار ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ شبه نگین ۹۳۰۰ ۹۸۰۰ ۹۳۰۰ ۹۸۰۰ نگین ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4 (80%) 3 votes

قیمت های زعفران

نرخ زعفران امروز یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال معمولی ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ پوشال قلمدار ۸۹۰۰ ۹۱۵۰ ۸۹۰۰ ۹۲۰۰ شبه نگین ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ نگین ۹۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت های زعفران
4.2 (83.33%) 6 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروز شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۴ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال معمولی ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ پوشال قلمدار ۸۹۰۰ ۹۲۰۰ ۸۹۰۰ ۹۲۰۰ شبه نگین ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ نگین ۹۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
5 (100%) 6 votes

نرخ زعفران

نرخ زعفران امروزپنج شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۲ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال معمولی ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ پوشال قلمدار ۸۹۰۰ ۹۲۰۰ ۸۸۵۰ ۹۲۰۰ شبه نگین ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ نگین ۹۵۰۰ […]

ادامه مطلب
نرخ زعفران
4.4 (88%) 5 votes
CLOSE
CLOSE