قیمت زعفران

نرخ زعفران امروز دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ پوشال معمولی ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ پوشال قلمدار ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ شبه نگین ۹۳۰۰ ۹۸۰۰ ۹۳۰۰ ۹۸۰۰ نگین ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4 (80%) 3 votes

قیمت های زعفران

نرخ زعفران امروز یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال معمولی ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ پوشال قلمدار ۸۹۰۰ ۹۱۵۰ ۸۹۰۰ ۹۲۰۰ شبه نگین ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ نگین ۹۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت های زعفران
4.2 (83.33%) 6 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروز شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۴ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال معمولی ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ پوشال قلمدار ۸۹۰۰ ۹۲۰۰ ۸۹۰۰ ۹۲۰۰ شبه نگین ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ نگین ۹۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
5 (100%) 6 votes

نرخ زعفران

نرخ زعفران امروزپنج شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۲ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال معمولی ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ پوشال قلمدار ۸۹۰۰ ۹۲۰۰ ۸۸۵۰ ۹۲۰۰ شبه نگین ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ نگین ۹۵۰۰ […]

ادامه مطلب
نرخ زعفران
4.4 (88%) 5 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروزچهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۱ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال معمولی ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ ۸۷۰۰ ۸۸۵۰ پوشال قلمدار ۸۸۵۰ ۹۲۰۰ ۸۸۵۰ ۹۱۰۰ شبه نگین ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ ۹۱۰۰ ۹۵۰۰ نگین ۹۵۰۰ ۱۰۷۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4.5 (90.91%) 11 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروزسه شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۰ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ پوشال معمولی ۸۷۰۰ ۸۸۵۰ ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ پوشال قلمدار ۸۸۵۰ ۹۱۰۰ ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ شبه نگین ۹۱۰۰ ۹۵۰۰ ۹۰۰۰ ۹۲۰۰ نگین ۹۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4 (80%) 7 votes

قیمت روز زعفران

نرخ زعفران امروزدوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ پوشال معمولی ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال قلمدار ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ شبه نگین ۹۰۰۰ ۹۲۰۰ ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ نگین ۹۳۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت روز زعفران
3.9 (77.14%) 7 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروزیکشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۸ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ پوشال معمولی ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال قلمدار ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ شبه نگین ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ نگین ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
3.7 (74.29%) 7 votes

قیمت های زعفران

نرخ زعفران امروزشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۷ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۳۰۰ پوشال معمولی ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۴۰۰ ۸۵۰۰ پوشال قلمدار ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ شبه نگین ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ ۸۶۰۰ ۹۰۰۰ نگین ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت های زعفران
4.4 (88%) 5 votes

نرخ زعفران

نرخ زعفران امروزدوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۰۰۰ ۸۳۰۰ ۸۰۰۰ ۸۳۰۰ پوشال معمولی ۸۴۰۰ ۸۵۰۰ ۸۴۰۰ ۸۵۰۰ پوشال قلمدار ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ شبه نگین ۸۶۰۰ ۹۰۰۰ ۸۶۰۰ ۹۰۰۰ نگین ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
نرخ زعفران
4.4 (88.57%) 14 votes