قیمت خرید زعفران ازکشاورز

قیمت های زعفران مشهد قیمت زعفران امروز پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۲     تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۹۵۰۰ ۹۷۰۰ ۹۵۰۰ ۹۷۰۰ پوشال معمولی ۹۹۰۰ ۱۰۲۰۰ ۹۹۰۰ ۱۰۲۰۰ پوشال قلمدار ۱۰۲۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۲۰۰ ۱۰۴۰۰ شبه نگین ۱۰۵۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۱۰۰۰ نگین […]

ادامه مطلب
قیمت خرید زعفران ازکشاورز
3.7 (73.33%) 3 votes

قیمت خرید زعفران از کشاورز

قیمت های زعفران مشهد قیمت زعفران امروز چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۱     تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۹۵۰۰ ۹۷۰۰ ۹۵۰۰ ۹۷۰۰ پوشال معمولی ۹۹۰۰ ۱۰۲۰۰ ۹۹۰۰ ۱۰۲۰۰ پوشال قلمدار ۱۰۲۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۲۰۰ ۱۰۵۰۰ شبه نگین ۱۰۴۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۱۰۰۰ نگین […]

ادامه مطلب
قیمت خرید زعفران از کشاورز
4.5 (90%) 2 votes

قیمت های زعفران مشهد

قیمت های زعفران مشهد قیمت زعفران امروزسه شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۰     تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۹ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۹۵۰۰ ۹۷۰۰ ۹۵۰۰ ۹۷۰۰ پوشال معمولی ۹۹۰۰ ۱۰۲۰۰ ۹۹۰۰ ۱۰۱۰۰ پوشال قلمدار ۱۰۲۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۱۰۰ ۱۰۳۰۰ شبه نگین ۱۰۵۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۱۰۰۰ نگین […]

ادامه مطلب
قیمت های زعفران مشهد
5 (100%) 7 votes

قیمت های زعفران

قیمت زعفران price-saffron قیمت زعفران امروزprice-saffron-29  فیمت زعفران امروزدوشنبه ۱۳۹۸/۲/۹ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۹ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۸ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۹۵۰۰ ۹۷۰۰ ۹۵۰۰ ۹۷۰۰ پوشال معمولی ۹۹۰۰ ۱۰۱۰۰ ۹۸۰۰ ۱۰۱۰۰ پوشال قلمدار ۱۰۱۰۰ ۱۰۳۰۰ ۱۰۱۰۰ ۱۰۳۰۰ شبه نگین ۱۰۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت های زعفران
4.6 (91.43%) 14 votes

قیمت امروز زعفران

قیمت زعفران price-saffron قیمت زعفران امروزprice-saffron-29  فیمت زعفران امروزیکشنبه ۱۳۹۸/۲/۸ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۸ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۷ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۹۵۰۰ ۹۷۰۰ ۹۵۰۰ ۹۷۰۰ پوشال معمولی ۹۸۰۰ ۱۰۱۰۰ ۹۸۰۰ ۱۰۱۰۰ پوشال قلمدار ۱۰۱۰۰ ۱۰۳۰۰ ۱۰۱۰۰ ۱۰۳۰۰ شبه نگین ۱۰۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت امروز زعفران
4.6 (92.5%) 8 votes

قیمت زعفران

قیمت زعفران price-saffron قیمت زعفران امروزprice-saffron-29  فیمت زعفران امروزشنبه ۱۳۹۸/۲/۷ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۷ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۶ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۹۵۰۰ ۹۷۰۰ ۹۰۰۰ ۹۴۰۰ پوشال معمولی ۹۸۰۰ ۱۰۱۰۰ ۹۴۰۰ ۹۷۰۰ پوشال قلمدار ۱۰۱۰۰ ۱۰۳۰۰ ۹۷۰۰ ۹۹۰۰ شبه نگین ۱۰۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
3.5 (70%) 2 votes

قیمت زعفران

قیمت زعفران امروزprice-saffron-29  فیمت زعفران امروز پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۵ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۵ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۴ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۹۰۰۰ ۹۴۰۰ ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ پوشال معمولی ۹۴۰۰ ۹۷۰۰ ۹۳۰۰ ۹۵۰۰ پوشال قلمدار ۹۷۰۰ ۹۹۰۰ ۹۵۰۰ ۹۸۰۰ شبه نگین ۱۰۰۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4.5 (90%) 8 votes

قیمت زعفران روز

قیمت زعفران امروزprice-saffron-29  فیمت زعفران امروز چهار شنبه ۱۳۹۸/۲/۴ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۴ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۹۰۰۰ ۹۳۰۰ ۹۰۰۰ ۹۱۰۰ پوشال معمولی ۹۳۰۰ ۹۵۰۰ ۹۱۰۰ ۹۳۰۰ پوشال قلمدار ۹۵۰۰ ۹۸۰۰ ۹۳۰۰ ۹۶۰۰ شبه نگین ۱۰۰۰۰ ۱۰۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران روز
5 (100%) 3 votes

قیمت زعفران

قیمت زعفران امروزprice-saffron-29  فیمت زعفران امروز سه شنبه ۱۳۹۸/۲/۳ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۹۰۰۰ ۹۱۰۰ ۹۰۰۰ ۹۱۰۰ پوشال معمولی ۹۱۰۰ ۹۳۰۰ ۹۱۰۰ ۹۳۰۰ پوشال قلمدار ۹۳۰۰ ۹۶۰۰ ۹۳۰۰ ۹۶۰۰ شبه نگین ۹۶۰۰ ۱۰۲۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4.4 (88.57%) 14 votes

قیمت روز زعفران

قیمت زعفران امروزprice-saffron-29  فیمت زعفران امروز دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۹۰۰۰ ۹۱۰۰ ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ پوشال معمولی ۹۱۰۰ ۹۳۰۰ ۹۰۰۰ ۹۲۰۰ پوشال قلمدار ۹۳۰۰ ۹۶۰۰ ۹۲۰۰ ۹۴۰۰ شبه نگین ۹۶۰۰ ۱۲۰۰ ۹۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت روز زعفران
4.2 (84.44%) 9 votes
کانال تلگرام قیمت روز زعفران

دریافت جدیدترین قیمت و اخبار زعفران در کانال "قیمت روز زعفران"با بیش از 15 هزار عضو فعال

عضویت در کانال قیمت زعفران بستن