قیمت زعفران

نرخ زعفران امروزسه شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۰ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ پوشال معمولی ۸۷۰۰ ۸۸۵۰ ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ پوشال قلمدار ۸۸۵۰ ۹۱۰۰ ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ شبه نگین ۹۱۰۰ ۹۵۰۰ ۹۰۰۰ ۹۲۰۰ نگین ۹۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4 (80%) 7 votes

قیمت روز زعفران

نرخ زعفران امروزدوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ پوشال معمولی ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال قلمدار ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ شبه نگین ۹۰۰۰ ۹۲۰۰ ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ نگین ۹۳۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت روز زعفران
3.9 (77.14%) 7 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروزیکشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۸ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ پوشال معمولی ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال قلمدار ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ شبه نگین ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ نگین ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
3.7 (74.29%) 7 votes

قیمت های زعفران

نرخ زعفران امروزشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۷ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۳۰۰ پوشال معمولی ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۴۰۰ ۸۵۰۰ پوشال قلمدار ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ شبه نگین ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ ۸۶۰۰ ۹۰۰۰ نگین ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت های زعفران
4.4 (88%) 5 votes

نرخ زعفران

نرخ زعفران امروزدوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۰۰۰ ۸۳۰۰ ۸۰۰۰ ۸۳۰۰ پوشال معمولی ۸۴۰۰ ۸۵۰۰ ۸۴۰۰ ۸۵۰۰ پوشال قلمدار ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ شبه نگین ۸۶۰۰ ۹۰۰۰ ۸۶۰۰ ۹۰۰۰ نگین ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
نرخ زعفران
4.4 (88.57%) 14 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروزیکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۹۷/۱۲/۲۶ تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال معمولی کهنه   ۷۸۰۰ ۷۹۰۰ ۷۸۰۰ ۷۹۰۰ پوشال معمولی ۸۰۰۰ ۸۱۰۰ ۸۰۰۰ ۸۱۰۰   پوشال قلمدار   ۸۱۰۰ ۸۲۵۰ ۸۱۰۰ ۸۲۵۰ شبه نگین ۸۲۵۰ ۸۶۰۰ ۸۲۵۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4.8 (96%) 5 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروزشنبه ۹۷/۱۲/۲۵ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ تاریخ ۹۷/۱۲/۲۳ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال معمولی کهنه   ۷۸۰۰ ۷۹۰۰ ۷۸۰۰ ۷۹۰۰ پوشال معمولی ۸۰۰۰ ۸۱۰۰ ۸۰۰۰ ۸۰۵۰   پوشال قلمدار   ۸۱۰۰ ۸۲۵۰ ۸۱۰۰ ۸۲۰۰ شبه نگین ۸۲۵۰ ۸۶۰۰ ۸۲۵۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4.8 (95%) 4 votes

قیمت زعفران

 p نرخ زعفران امروزپنجشنبه ۹۷/۱۲/۲۳ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۹۷/۱۲/۲۳ تاریخ ۹۷/۱۲/۲۲ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال معمولی کهنه   ۷۸۰۰ ۷۹۰۰ ۷۷۰۰ ۷۸۰۰ پوشال معمولی ۸۰۰۰ ۸۰۵۰ ۷۹۰۰ ۸۰۰۰   پوشال قلمدار   ۸۱۰۰ ۸۲۰۰ ۸۰۰۰ ۸۱۵۰ شبه نگین ۸۲۵۰ ۸۶۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
5 (100%) 5 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروزچهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۲ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۹۷/۱۲/۲۲ تاریخ ۹۷/۱۲/۲۱ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال معمولی کهنه   ۷۰۰۰ ۷۸۰۰ ۷۶۰۰ ۷۷۰۰ پوشال معمولی ۷۹۰۰ ۸۰۰۰ ۷۷۰۰ ۷۹۰۰   پوشال قلمدار   ۸۰۰۰ ۸۱۵۰ ۷۹۰۰ ۸۱۰۰ شبه نگین ۸۲۰۰ ۸۶۰۰ ۸۱۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4.9 (97.14%) 7 votes

نرخ زعفران امروز

نرخ زعفران امروزسه شنبه ۹۷/۱۲/۲۱ نرخ زعفران امروز بود در نرخ زعفران امروز شاید باشد  نرخ زعفران امروز         تاریخ ۹۷/۱۲/۲۱ تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال معمولی کهنه   ۷۶۰۰ ۷۷۰۰ ۷۴۰۰ ۷۶۰۰ پوشال معمولی ۷۷۰۰ ۷۹۰۰ ۷۷۰۰ ۷۹۵۰ […]

ادامه مطلب
نرخ زعفران امروز
4.3 (85.33%) 15 votes