تعبیر دیدن زعفران در خواب

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران

تعبیر دیدن زعفران در خواب

تعبیر دیدن زعفران در خواب به معنای مال و نعمت می باشد ولی خوردن آن به معنای بیماری و اندوه می باشد برای بیننده خواب. همچنین دیدن رنگ زعفران در خواب روی لباس خوب نیست.

رسیدن بوی زعفران به مشامتان در تعبیر خواب به معنای بزرگی است. اگر زعفران در خواب به مقدار زیاد باشد به معنای ثروت است! زعفران کم به معنی غم و غصه می باشد. اگر در خواب زعفران روی برنج ببینید به شرط اینکه زیاد نباشد، خوب است. حال قبل از اینکه بیشتر در این موضوع دقیق شویم، اگر قصد خرید زعفران دارید یا می خواهید نمایندگی زعفران بگیرید، ما می توانیم به شما در این زمینه ها کمک نماییم. کافیست روی لینک های مدنظر کلیک کنید تا وارد این صفحات شوید.

تعبیر خواب زعفران از ابن سیرین

  • اگر ببینید روی بدن یا لباستان رنگ زعفران مانده است، تعبیرش بیماری می‌باشد.
  • اگر ببینید رنگ زعفران را از بدنتان شسته‌اید، بیماریتان بهبود پیدا می‌کند.
  • اگر ببینید با خودتان زعفران دارید، به اندازه آن مردم شما را تحسین و تعریف می‌کنند. (مخصوصاً اگر زعفران سائیده و کوبیده نشده باشد).

تعبیر خواب زعفران از ابراهیم کرمانی

  • اگر ببینید در مقدار فراوان و زیادی از زعفران هستید، مال و نعمت به دست می‌آورید و مردم از شما تعریف و ستایش می‌نمایند.
  • اگر ببینید در خواب زعفران خورده‌اید، دچار بیماری و غم و اندوه خواهید شد.
  •  اگر ببینید لباس یا بدن را با زعفران زرد می‌کنید، تعبیرش بیماری و غم و اندوه می باشد و منوچهر مطیعی می‌گوید: رنگ زعفران خوب نیست، مخصوصا اگر بر روی لباس باشد به معنی بیماری می باشد.

 

تعبیر خواب زعفران از کارل گوستاو یونگ

دیدن یا بو کردن زعفران در خواب بیانگر و به معنی جادو، فروتنی و تواضع است. همچنین زعفران به خاطر رنگش، نماد عشق و شور و شوق می باشد.

 

تعبیر خواب زعفران از آنلی بیتون

نوشیدن چای دم کرده در خواب به معنی مشاجره و اختلاف خانوادگی است. تعبیر خواب زعفران دل بستن به امید‌های واهی نیز می باشد.

 


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


تعبیر خواب زعفران از زبان تعبیرگویان غربی

  • خواب دیدن زعفران نشانی از این است که بعضی برنامه هایی که در نظر داشتیم انجام بدهیم را از برنامه خود حذف کنیم به دلیل تضمین سلامت!
  • اگر در خواب به عنوان ادویه از زعفران استفاده می نمایید، به معنی این است که حضور شما باعث تزئین و تغییر در هر شرکتی می باشد. اما اگر مقدار زعفران از حد متعادل بیشتر شد و منجر به تغییر در طعم غذا گردید به این معنی است که خطر از بین رفتن و ریزش تصویری که از خود در جلوی دیگران ساخته‌اید وجود دارد.
  • اگر در خواب، خود را در حال نوشیدن چای زعفران دیدید، به معنی اختلاف و مشاجره است! و یافتن زبان مشترکی بین شما و خانواده‌تان سخت و مشکل خواهد بود.

 

تعبیر خواب ساییدن زعفران

ابراهیم کرمانی درباره ساییدن زعفران در خواب می‌گوید: اگر ببینید که زعفران نسائیده و نکوبیده خریده‌اید یا کسی به شما داده است، با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنید.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینید زعفران می سائید و می کوبید، بیمار می‌شوید.
مطیعی تهرانی نیز می گوید: ساییدن زعفران برای زنان غم و اندوه و دعوای خانوادگی می باشد ولی ساییدن زعفران برای مردان خیلی بد نمی باشد.


*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: