بیماریهای زعفران

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بیماریهای زعفرانSaffron diseases

بیماریهای زعفران

 

بیماری سیاهک زعفران

عامل این بیماری قارچی به نام فو ماگو است که این قارچ بر روی برگ

هــای زعفـران ظاهر می شود وکم کم به پیاززعفران می رسد .به روش زیر

مــبارزه می شود . جمع آوری وسوزاندن برگها و پیازهای آلوده بنه ها را

پیش از کاشت با سموم قارچ کش از قبیل مانکوزب ، زیــــنب و کاربوکسین

تیرام و …. در مقابل بیماریهای قـــــارچی و کنه ضــد عــفونـی می کنند .

بیماری زردی (یا كلروز برگها)

احتمالا به علت فقر عناصر غذایی و یا آهكی بودن زمین و یا كمبود عنصر آهن برگها زرد شده كه با اضافه نمودن كودهای (ازته،فسفاته، پتاسه) به زمین و محلول پاشی مزرعه با محلول سولفات آهن و یا سایر كودهای حاوی عنصر آهن به نسبت ۱تا ۲ در هزار جهت درمان این بیماری فیزیو لوژیكی موثر است

مبارزه با علفهای هرز

علفهای هرز از طریق رقابت با گیاه از نظر جذب آب ، مواد غذایی، نور و نفوذ در داخل بنه ها مزاحمت ایجاد نموده و سبب كاهش محصول می گردد.
خسارت های علفهای هرز با توجه به چند ساله بودن زعفران و رشد سبزینه ای اندك گیاه در سالهای اول رشد و استفاده زراعین از كودهای دامی آلوده به بذر علفهای هرز قابل توجه است. بنابراین وجین و مبارزه با علفهای هرز ضروری می باشد. عدم وجود ساقه هوائی سایه انداز در زعفران باعث شده كه قدرت رقابت زیادی در مقابل علفهای هرز نداشته باشد. مبارزه با علفهای هرز به دو روش شیمیایی و مكانیكی انجام می گردد

روش مبارزه مكانیكی

با توجه به كاهش مصرف سموم و تولید محصول عاری از سموم شیمیایی سعی شود مبارزه با علفهای هرز به صورت مكانیكی و با دست و یا ادواتی مانند بیلچه، شفره،كولتیواتورهای دستی و سایر ادوات انجام گردد.
اولین وجین بعد از برداشت گلها و آبیاری دوم انجام می گردد تا علفهای هرز از بین رفته و فاصله بین ردیف های كاشت كه در اثر رفت و آمد افراد گل چین فشرده شده است كولیده(سله شكنی) شده و نرم گردد. وجین دوم در صورت ضرورت به فاصله یکماه ازوجین اول جهت جلوگیری از استقرار علفهای هرز زمستانه و عمل وجین های بعدی بنا به ضرورت در بهاروتابستان انجام می گردد.درهنگام خواب تابستانه می توان از كولتیواتورهای سبك و باغی و یا گاو آهن ایرانی برای وجین علفهای هرز استفاده نمود.

روش مبارزه شیمیایی

جهت مبارزه شیمیایی با علفهای هرز باریك برگ پس از برداشت گلها می توان از سم گالا نت به میزان ۲ لیتر در هكتار مصرف نمود و د رصورتی كه مبارزه به موقع انجام گیرد یك نوبت سم پاشی كافی می باشد. جهت مبارزه شیمیایی با برخی از علفهای پهن برگ مزارع زعفران می توان از سم بازاگران به میزان ۲تا۴ لیتر در هكتار استفاده نمود. مناسب ترین علف كش های آزمایش شده دیگر در مزارع زعفران با كمترین اثر سوئی بر روی زعفران سم سونالان به میزان ۳تا۵/۳ لیتردرهكتاردرآذرماه وعلف كش سنكور به میزان یک كیلو در هكتار در آبان ماه توصیه می گرد

 

 

به کانال تلگرامی زیر بپیوندید

قیمت روز زعفران

بامطالبی خواندنی

Telegram.me /zafruni

بیماریهای زعفران. اموزش کاشت . عوامل گلدهی . زمان کاشت زعفران . قیمت زعفران . Saffron شراء الزعفران.Buy.diseases*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: